רבבות התעוררו

כאשר העולם מתנהג על־פי טבע, יכול היצר הרע להטעות יהודי שאין בעל־הבית לבירה זו, ו"כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה"; אבל כאשר רואים הנהגה שלמעלה מהטבע, כמו "ואשא אתכם על כנפי נשרים", אזי רואים שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם וממילא מתקרבים בני ישראל לקדוש ברוך הוא, "ואביא אתכם אלי".

כלומר, "ואשא אתכם על כנפי נשרים" הוא עניין הבא "מלמעלה למטה", ועניין זה פעל "ואביא אתכם אלי" לא רק "מלמעלה למטה" אלא גם "מלמטה למעלה" - שבני ישראל התעוררו למטה וגם מצד למטה התקרבו לקדוש ברוך הוא.

וכפי שרואים במוחש – וכך ראו במאוראות שאירעו לאחרונה (מלחמת ששת הימים) – שעניין של נס פועל שבני ישראל יתעלו לדרגא נעלית יותר. וכפירוש המפרשים בתיבת "נס" – "כנשוא נס הרים", מלשון הרמה, כי נס מגביה ומרומם את הנשמה גם בהיותה מלובשת בגוף, להתעלות מהארציות ולראות אלוקות.

הן אמת שגם בטבע ישנה השגחה פרטית, אבל אף־על־פי־כן הרי זה בטבע. ואילו כשרואים נס, הרי זה פועל התעוררות אצל בני ישראל כפי שראו במוחש, שהניסים שאירעו בימים האחרונים פעלו שרבבות אלפי ישראל התעוררו והתקרבו לקדוש ברוך הוא.

... וההוראה מזה בנוגע לפועל:

כשיש עת רצון, שבני ישראל עומדים במצב של התעוררות ומבקשים שיקרבו אותם – יש לנצל שעת הכושר זו ולקרב אותם. נוסף לכך שבכלל אין להסתפק בעבודת עצמו אלא צריכים לפעול גם על הזולת.

ועל־ידי זה יעמידו "צבאות ה'" שילכו לקראת משיח צדקנו בקרוב ממש.

מתוך שיחת שבת פרשת בהעלותך, ט' סיוון תשכ"ז