שאלת השבוע

מספר משלי ועד חז"ל, מספרות החסידות ועד כתבי הרב קוק מפוזרות עצות פסיכולוגיות. האם יש הבדל בין עצות נפש לבין התורה?

מה התכלית

ד"ר יחיאל הררי
סופר ומרצה לתורת הנפש

מהי המציאות? הביולוג עשוי לראות בכל דבר חי רצף ייחודי של גנים. הכימאי יתפוס את העולם כאסופה של תרכובות מולקולאריות. הפיזיקאי יתבונן במתרחש סביבו כמאבק מתמיד בין כוחות, וקטורים פיזיקאליים בעלי כיוון. לעומתם המרקסיסט, למשל, ינתח את המתרחש בעולם כמאבק מתמיד בין מעמדות.

מהי התורה? האם היא החומש? המשנה? ההלכה? האגדה? החיים עצמם? איש ההלכה, למשל, ידגיש את האסור והמותר בתורה. איש המוסר יצביע על תיקון המידות כעיקר. הלמדן יצביע על מעלת הלימוד. בעל התפילה יתור אחר הדבקות. החסיד, לא יבטל את כל אלה, אך עשוי לראות בתורה כסוג של "תוכנית טיפולית". כל פסוק בחומש, כל רעיון בגמרא וכל סעיף הלכתי יכולים להתפרש בעיניו כנושאי מסר נפשי עמוק ומרפא.

במשקפיים החסידיות עשויה חכמת הנפש להיחשב כשנייה בחשיבותה רק לחכמת ידיעת הבורא, וכקשורה אליה בקשר הדוק.

על־פי בעל התניא הנפש הבהמית שבאדם, שהיא גם המקור לכל הבעיות הנפשיות, חופשייה להתלבש בלבושים שהאדם בוחר לו לעצמו, על־פי האינטרסים שלו. לעומתה, לבושי הנפש השנית, הא־לוהית, יכולים להיות רק התורה ומצוותיה. 

הנפש הבהמית היא חלק מהאדם. הנפש הא־לוהית מהווה מהות שונה לחלוטין. מהות של אלוקות בתוך אדם נברא. היא לא מייצגת רק בחירה בין יצר טוב ליצר רע. כשהאדם בוחר שלבושי נפשו יהיו התורה והמצוות, הוא בוחר לא להיות רק חלק מעולם החי, אלא להיות חלק מהבורא.

במובן זה עצות הנפש אמנם עוזרות לו לאדם להתמודד עם מצוקותיו הנפשיות, אך הן גם חלק מהדרכת האדם לממש את תכליתו ולדבוק בבוראו.


התורה מתגלה בחיים

הרב אריה הנדלר
ראש ישיבת ההסדר ברמלה


אמרו חכמים "התורה אומרת: אני הייתי כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא" (בר"ר, א, א). משמעות הדברים היא שהתורה מצויה בפועל בכל ענפי החיים. אך טבעי הוא שעצות נפשיות, הדרכות פסיכולוגיות ושאר כלים נפשיים יהיו פזורים בכל מרחבי התורה המסורה לנו מאז משה רבנו ולאורך כל ההיסטוריה מפי חכמי הדורות.

יצירת חיץ והפרדה בין תפיסות העולם והכלים המתחדשים עלינו בדורות האחרונים בתחום הבנת הנפש, לבין התורה ועצותיה, אינה משרתת את התורה אלא להפך. דווקא העובדה שבני האדם לאחר דורות רבים כל־כך מגיעים בסופו של דבר אל תפיסת עולם שהיא רוחנית ביסודה, שהיא עוסקת ברוח האדם, בבחירתו הטובה, באמונתו בעצמו ובחייו, מחזקת אצלנו את ההרגשה בדבר מרכזיותה של התורה בחיי האנושות.

אין, אם כן, קאוצ'ינג יהודי. קאוצ'ינג הוא כלי שהתגלה בדורות האחרונים, ולמרבה הפשטות התגלו בו השוואות רבות לתפיסת העולם היהודית ביחס לנפש האדם. הגילוי הזה הוא יהודי בה במידה שהעולם הוא עולם יהודי. גם הוא משקף נאמנה ערכי תורה וככל שהוא נחקר יותר הוא משקף אותם יותר ויותר. ההשוואה בין הרעיונות ההולכים ומתגלים בעולם הכללי לבין תפיסת העולם התורנית אינה צריכה להפתיע את האדם הרואה בתורה את יסוד המציאות.

אך טבעי הוא שגישה המעצימה את רוח האדם ובעקבות כך תורמת להתגברות על המכשולים הגשמיים, תמצא לה בית חם בעולם התורה. כך הולך העולם הכללי ומתבסם מערכים שביסודם ערכי תורה הם אלא שהאנושות נזקקה לזמן כדי להגיע אליהם.

טיפול שורש

הרב דוד דודקביץ
רב הישוב יצהר 

בהתייחס למי שאומר שמאכלות אסורות הם דבר המזיק לגוף, אומר האברבנאל"שלא תהיה תורתנו כאחד מספרי הרפואות". ריבונו של עולם הסתכל בתורה וברא את העולם, והיא למעשה הרוח שעל פיה אפשר להבין את מהותו של האדם. מבחינה זו, התורה היא באמת עצות טובות: הזוהר הקדוש מכנה את התורה והמצוות בשם "עיטין", כלומר עצות, ואף ראיתי באחד מספרי החסידות שהתורה נקראת "עץ חיים" מלשון "עצה".

אלא, שהעצות הללו אינן חיצוניות, אלא הן עצות שעל־פיהן נברא העולם. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מצוות שאם שומרים אותן נכונה, הן נותנות לנו איזון וחיות. הדבר נכון גם לגבי העונשים – העונש על־פי התורה הוא שהאדם מקבל את התוצאה הטבעית של מעשיו, של מה שהוא פגם בו.

לכן מסופר בחסידות כי האופן שבו ריפא הבעל שם טוב היה על־ידי שידע על איזה אבר רוחני או גשמי אחראית כל מצווה, וכיצד היא משפיעה עליו. כשהרבי מזלאטשוב היה זקוק לרפואה, הוא הלך לרופא במטרה שיאמר לו היכן בגוף נמצאת המחלה, אך את המחלה ידע לרפא בעצמו על־ידי תיקון רוחני – טיפול בשורש הרוחני יביא לכך שהאבר יתרפא.

יחד עם זאת, לא כל האנשים זוכים לדעת איך פועלות העצות. לעתים יש דילמות והכרעות לא פשוטות, והאדם זקוק לרב בעל שיעור קומה ששומע היטב את קולה של התורה, ויוכל לסייע לו להבין את העצה הנכונה עבורו.