סדרות / ואכלת! תיקון האכילה בחודש שבט

בלי גאווה, בלי רעלים ובלי להשתגע

כמה אנו נזהרים לא להכניס לפינו מאכל שאין עליו הכשר מהודר, בה בשעה שאנו מביאים אל תוכנו רעלים מרעלים שונים!

עוד לפני הדיון מה ואיך לאכול, השלב הראשון של תיקון האכילה עוצר אותנו בפתח – האם בכלל מותר לנו לאכול כעת? טבעה של הבהמה שאין היא שואלת שאלה כזו, לכשתרעב – תאכל. ואילו אדם מישראל מצטווה לחשוב לפני אכילתו, האם הזמן ראוי לאכילה.

לכל זמן ועת לכל חפץ

התורה ציוותה אותנו להימנע מאכילה יום אחד בשנה – ה־יום, יום הכיפורים, בו אנו מתדמים למלאכים. ליממה אחת עוצרים את המרוץ אחר הבליסה והגריסה, לא אוכלים ולא שותים, מתייחדים עם בוראנו בעמידה לחשבון נפש על שנה מלאת עליות וירידות, מנותקים מהעולם, לא מכניסים לפינו דבר. היום האחד משליך על השנה כולה. מי שיודע ומסוגל לעצור את עצמו פעם אחת בשנה ולטהר את נפשו לפני ה' בכך שאינו אוכל – גם כשיאכל במשך השנה כולה, יאכל אחרת.

אך לא רק יום אסור באכילה מצאנו, אלא גם זמן ביום עצמו – "אמר רבי יוסי ברבי חנינא משום רבי אליעזר בן יעקב: מאי דכתיב: 'לא תאכלו על הדם' - לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם.

"אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן אמר רבי יוסי ברבי חנינא משום רבי אליעזר בן יעקב: כל האוכל ושותה ואחר כך מתפלל - עליו הכתוב אומר: 'ואותי השלכת אחרי גויך', אל תקרי גויך אלא גאיך. אמר הקדוש ברוך הוא: לאחר שנתגאה זה - קבל עליו מלכות שמים" (ברכות דף י עמוד ב).

לפני שאנו פונים לתת ל"דם – הוא הנפש" את כוחותיו על ידי האכילה, אנו פונים קודם, עם שחר, לבורא עולם. אין אנו משליכים אותו אחרי גווינו, השלכה שיש בה מן הגאווה, אנו באים בענווה ובשפלות קומה, ממתינים, רעבים מעט, אך צמאים הרבה, צימאון הנפש, עורגים אל ה', מלמדים את עצמנו מה חשוב לנו באמת, בשביל מה קמנו הבוקר – בשביל לעבדו בלבב שלם.

 

לחזור בתשובה גופנית

כעת, כשאנו באים לצקת לתוך גופנו את כוחות החיות שלו, הכוחות הגשמיים, אנו לא שוכחים ש"היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא, שהרי אי אפשר שיבין או ידע דבר מידיעת הבורא והוא חולה, לפיכך צריך להרחיק אדם עצמו מדברים המאבדין את הגוף" (רמב"ם הלכות דעות פרק ד הלכה א).

אנו שבים בתשובה, תשובה גופנית טבעית, עליה לימד אותנו הראי"ה קוק זצ"ל בפרק הראשון של אורות־תשובתו, שהיא יסוד התשובה השלמה: "נשמה בריאה בגוף בריא מוכרחת היא לבא לידי האושר הגדול של תשובה" (פרק ה').

כשר אך רעיל

כמה אנו נזהרים לא להכניס לפינו מאכל שאין עליו הכשר מהודר, בה בשעה שאנו מביאים אל תוכנו רעלים מרעלים שונים! נכון, ישנם דברים רבים שקיימים לגביהם ויכוחים ודיונים, ולא תמיד קל לדעת מה בריא באמת, אך ישנם מאכלים רבים שברור לכל בר דעת שבריאות הם לא מוסיפים לנו... הבה נמנע לכל הפחות בשלב הראשון מאכילתם ושתייתם. אחר כך, מאחר ואין אנו כולנו קרוצים מחומר אחד, עלינו לברר מהי התזונה הנכונה עבורנו.

אין צורך "להשתגע", אך שמירה על בסיס נכון של תזונה בריאה היא חובה על כל אדם ואדם. כמובן, תנאי לכל הוא שלווה ורוגע המלווים את האדם בתשובתו, גם בתשובתו הגופנית, ולא טוב יעשה האדם אם יילחץ יתר על המידה בשמירת בריאותו, כפי שקורה לעתים לאנשים המאמצים "אורח חיים בריא". גם כאן, כמו תמיד, שביל הזהב ינחנו.