נפשי בשאלתי

נפשי בשאלתי 181

האם כדי לעבוד את ה' אני צריך להרגיש שקשה לי?

הר"ן (רבנו ניסים) כותב בדרשותיו (הדרוש השישי) "מן הטובות הגדולות שהטיב השם יתברך לנו והחסדים העצומים, הוא ששיער המצות בענין שתושג עשייתם בנקלה ולא יבאו לטורח, כי רצה השם יתברך לזכותנו ולא העמיס עלינו העבודות הכבדות שנקוץ בהם".

המגיד מדובנא המשיל על כך משל נפלא: בבית מלון היו נערים שהיו מעלים את החפצים של האורחים לחדרים, וקיבלו תשר לפי המשקל; ככל שהחפץ כבד יותר, משלמים יותר. פעם בא אורח, והנער סחב את חבילותיו למעלה במאמץ רב. המשא היה כבד מאוד וכשהגיע אדום ומתנשף אל החדר אמר לו האורח: אם היה לך כל כך קשה, כנראה התבלבלת בחבילה. החפצים שלי קלים הם למשא. כך אומר הקדוש ברוך הוא לישראל: "לא אותי קראת יעקב, כי יגעת בי ישראל". אם יגעת בי – לא אותי קראת...

ובכל זאת ודאי שיש צורך וערך בעמל התורה – אך עמל מתוקן דומה לטרחתו של אדם שעושה ברית מילה לבנו יחידו שנולד לו בגיל מבוגר. הוא רץ וטורח מפני גודל שמחתו ואהבתו. וכך ראוי שיהיה העמל בתורה – לא העמל עיקר אלא המתיקות.

מה בעצם התפקיד של מלאכים, ולמה ה' צריך אותם?

המלאכים הם דמויות עליונות מפמליא של מעלה שעל ידם מנהיג ה' את הבריות, כמו שאומרים רבותינו "אין לך עשב שצומח מלמטה שאין לו מזל שמכה אותו מלמעלה ואומר לו גדל", זהו המלאך הממונה עליו מלמעלה. כוח הצמיחה הפנימי, העליון, הוא המצמיח את העשב. וכמובן שזו דוגמה לכל הבריות כולן.

לשאלתך למה ה' צריך אותם, בוודאי לא מפני צורך שלו יתברך, חלילה. על זה אומרים חכמינו "למה נברא העולם בעשרה מאמרות, והלא במאמר אחד יכול להיברא?", מצדו יתברך ודאי מספיק מאמר אחד, אך אנו שייכים לעולם הריבוי ולכן זקוקים לריבוי מאמרות.וכך גם בריאת העולמות על ידי פמליא של מעלה מאירה לנו אור עליון הרבה מעבר למה שמאיר בתוך הגדרים שלנו. בקישורנו לשורשים עליונים אנחנו זוכים להתרחבות האור שמופיע בנו מעבר לגבול ולמידה של גדרי העולם הזה.

מדוע מצוות ישוב ארץ ישראל לא נחשבת בתרי"ג מצוות?

רוב הראשונים והאחרונים הסכימו עם הרמב"ן שמנה את מצוות ישוב הארץ כאחת מתרי"ג מצוות.

גם הרמב"ם, שלא מנה אותה - אין זה מפני שהמצווה אינה חשובה, אלא בגלל כלליו בספירת המצוות. מפני גודל חשיבות המצווה היא נעשית 'מצווה כללית' שאינה נמנית בפרטי תרי"ג המצוות. לכן הרמב"ם פוסק שמותר להורות לגוי לחתום על שטר בשבת עבור קניית בית בארץ ישראל, מה שלא מצאנו בשום מצוה אחרת, וכן שבין בני זוג אחד יכול לכפות את השני לעלות לארץ.

רבותינו אמרו ששקולה מצוות ישוב הארץ כנגד כל המצוות, ועוד יותר אמרו שבחוץ לארץ אין קיום מצוות אמיתי אלא רק "הציבי לך ציונים", כדי שנזכור אותן כשנחזור לארץ ישראל, ועוד אמרו "כל הדר בחוץ לארץ דומה שאין לו א־לוה".

ברוך ה' זכינו בדורנו, שהקדוש ברוך הוא השיבנו הביתה ואנו זוכים לקיים מצווה זו בהידור רב שלא זכינו לו שנים רבות ביותר.